• Zahlenkerzen

  Hochwertige Zahlenkerzen
 • Zahlen - Vierkantkerze 6 x 5 x 5 cm

 • Zahlenkerze "10" mit Multicolorglitter

 • Zahlenkerze "18" mit Multicolorglitter

 • Zahlenkerze "20" mit Multicolorglitter

 • Zahlenkerze "25" mit Silberglitter

 • Zahlenkerze "30" mit Multicolorglitter

 • Zahlenkerze "40" mit Multicolorglitter

 • Zahlenkerze "50" mit Goldglitter

 • Zahlenkerze "60" mit Goldglitter

 • Zahlenkerze "65" mit Goldglitter

 • Zahlenkerze "70" mit Goldglitter

 • Zahlenkerze "75" mit Goldglitter

 • Zahlenkerze "80" mit Goldglitter

 • Zahlenkerze mit Fuchsiaglitter

 • Zahlenkerze mit Goldglitter